Rusza nabór do programu stypendiów pomostowych 2014/2015.

 

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.
W roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy zdolny i ambitny maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w roku 2014 i:

 

  • zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (punkty liczone są w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2014/2015 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a ponadto:

  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR

lub

  • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

  • jest/był wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)

lub

  • ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.


Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OPISEM, ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU – TUTAJ.

 

Rekrutacja do Programu przebiega on-line tutaj
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 18 sierpnia 2014 do godziny 16.00.

 

Zobacz co o programie mówią jego stypendyści i Partnerzy.

 

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

 

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Patroni medialni: Forum Akademickie, Perspektywy