programy

Wspieramy sektor edukacji już od 25 lat. Realizujemy programy stypendialne dla studentów i doktorantów, organizujemy i wspieramy konferencje i konkursy, sponsorujemy wydawnictwa, propagujemy aktywne metody nauczania oraz wspieramy inicjatywy na rzecz poprawy dostępności i jakości kształcenia polskiej młodzieży.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na pierwszy rok i dalsze lata studiów. Zainicjowany został w 2002 roku przez naszego Partnera, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.

„Projektor – wolontariat studencki” to program, w ramach którego kilkuosobowe grupy studentów-wolontariuszy realizują, w lokalnych szkołach, przygotowane przez siebie projekty edukacyjne rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania uczniów. Służy on wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej mieszkającej na wsi i w małych miastach.  Autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

Polish-American Internship Initiative to program, w ramach którego wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają płatne 2–3 miesięczne wakacyjne staże w Stanach Zjednoczonych, w renomowanych amerykańskich firmach. Inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże.

Program Naukowych Stypendiów Doktoranckich Fundacji NBP realizowany był od 2013 do 2016 roku i adresowany do doktorantów, którzy specjalizują się w ekonomii i/lub finansach. Celem Programu było zachęcenie wybitnych studentów do kontynuowania studiów na poziomie doktorskim i pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, a tym samym przyczynienie się do rozwoju młodego pokolenia naukowców.

 Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie to konkurs dla studentów kierunków ekonomicznych. Zespoły studentów sprawdzają w nim swoją wiedzę i umiejętności, mierząc się z praktycznymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach oraz próbują swoich sił w negocjacjach. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe. Konkurs organizowany jest co roku na wiosnę.   Misją konkursu jest promowanie integracji wiedzy z zarządzania i finansów, podstawowym zaś celem weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych na studiach oraz sprawdzenie zastosowania ich w praktyce.

Organizujemy konferencje dla organizacji pozarządowych, poświęcone rozwijaniu możliwości edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości oraz roli organizacji pozarządowych w niwelowaniu dysproporcji w dostępie do edukacji akademickiej  i atrakcyjnego rynku pracy między młodzieżą z regionów wiejskich a młodzieżą wielkomiejską.