Cykl konferencji dla organizacji pozarządowych, który rozpoczęliśmy w 2012 r., poświęcony jest rozwijaniu możliwości edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości. Podejmuje również kwestię roli organizacji pozarządowych w niwelowaniu dysproporcji w dostępie do edukacji akademickiej i atrakcyjnego rynku pracy między młodzieżą z regionów wiejskich a młodzieżą wielkomiejską.

Skierowany jest do środowiska organizacji pozarządowych, w szczególności organizacji lokalnych, a także beneficjentów Programu Stypendiów Pomostowych i innych inicjatyw skierowanych do młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast.

Konferencje są wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

 

KONFERENCJA 2016

Konferencja "Klub stypendysty - jak to zrobić z powodzenie" odbyła się w Łodzi, w dniach 10-11 czerwca 2016.

Dwa dni zajęć w formule warsztatowej poświęcone było budowaniu społeczności stypendystów programów stypendialnych, która odgrywa ważną rolę wspierająco-promocyjną przy realizacji programów stypendialnych oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych oferowanych młodym ludziom przez organizacje pozarządowe. 

Konferencja finansowana była przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 

 

POPRZEDNIE KONFERENCJE
  • Jak trafić do bizensu i mediów. Skuteczna komunikacja organizacji pozarządowych

Konferencja odbyła się 11-12 czerwca 2015 i była czwartym z cyklu spotkań. W konferencji uczestniczyło ponad 40 osób.  Poruszane na konferencji kwestie dotyczyły sprawnej i skutecznej komunikacji NGO z mediami i biznesem, która odgrywa decydującą rolę w efektywnej realizacji programów stypendialnych oraz innych projektów edukacyjnych organizacji pozarządowych adresowanych do młodych ludzi. Celem konferencji było podniesienie kompetencji NGO-sów prowadzących programy stypendialne i edukacyjne w zakresie komunikowania się z mediami, przygotowania i realizacji programów oraz komunikacji z potencjalnymi darczyńcami.

Konferencja finansowana była przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

  • Rozwijanie kompetencji młodzieży ze wsi i małych miast – Orientacja na cele i skuteczne działanie

Konferencja odbyła się w 12-13 czerwca 2014 i była trzecim z cyklu spotkań. Uczestniczyło w niej 45 osób. Konferencja poświęcona była rozwijaniu umiejętności aktywnego poszukiwania własnej drogi w życiu przez młodych ludzi, rozbudzaniu ich aspiracji edukacyjnych i roli jaką w tym procesie mogą odegrać organizacje pozarządowe. Jednym z zasadniczych elementów, były warsztaty dotyczące kształtowania zdolności uruchamiania procesów psychicznych warunkujących skuteczne działanie.

Konferencja finansowana była przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

  • Rozwijanie możliwości edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast

Konferencja odbyła się 25-26 czerwca 2013.  Uczestniczyły w niej 52 osoby. Tematyka konferencji dotyczyła rozwijania możliwości edukacyjnych - warunków realizacji aspiracji młodych ludzi oraz roli jaką odgrywają w tym procesie organizacje pozarządowe. Jednym z zasadniczych elementów był panel dyskusyjny z potencjalnymi pracodawcami, prezentujący ich oczekiwania i wymagania wobec przyszłych pracowników.

Konferencja finansowana była przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

 

  • Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast

Konferencja odbyła się 20-21 czerwca 2012. Uczestniczyło w niej 60 osób. Tematyka konferencji dotyczyła przemian społecznych i gospodarczych na terenach wiejskich oraz procesu wyrównywania i zwiększania szans na sukces.  Uczestnicy konferencji wzięli również udział w warsztatach dot. działań na rzecz podnoszenia aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości oraz umiejętności ułatwiających kontynuowanie edukacji.

Konferencja finansowana była przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.