Ogłaszamy dodatkowy nabór do Programu Stypendiów Pomostowych. Zapraszamy ambitnych i zdolnych młodych ludzi, ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy dostali się na I rok studiów i spełniają warunki Programu.

W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów mogą osoby, które:

- ukończyły szkołę ponadgimnazjalną w roku 2015 i zdały dobrze maturę - uzyskały odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami Programu,

- zostały przyjęte w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,

- mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców

- pochodzą z rodzin o niskich dochodach (dochód na osobę nie powinien przekraczać kwoty określonej w regulaminie Programu).

a także spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub byli finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub są wychowankami rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej NGO.

Wnioski o stypendium należy składać on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków w drugim naborze aktywna będzie tylko przez tydzień: od  17 września 2015 r. (czwartek) do 25 września 2015 r. (piątek), do godziny 16:00.

 

Szczegółowe warunki udziału w Programie można znaleźć na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w sekcji Stypendia krajowe / Stypendia na I rok.

 

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów – stypendia pomostowe stanowią  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl